Strona głównaUncategorizedStudia podyplomowe administracji publicznej i bezpieczeństwa wewnętrznego

Studia podyplomowe administracji publicznej i bezpieczeństwa wewnętrznego

Studia podyplomowe administracji publicznej i bezpieczeństwa wewnętrznego Collegium Balticum to następujące kierunki:

Ochrona osób i mienia

Zapotrzebowanie na profesjonalistów z zakresu ochrony osób oraz mienia jest bardzo wysokie i zanosi się na to, że będzie sukcesywnie wzrastać. W związku z tym na słuchaczy mających umiejętności stosowania zasad i procedur bezpieczeństwa, zdolnych do kreatywnego udziału w pracy zespołowej czekają studia, których rolą jest przygotowanie do pracy w: – firmach z sektora ochrony osób i mienia, – organizowaniu konwojów oraz imprez masowych, – firmach zajmujących się projektowaniem i realizacją systemów zabezpieczenia technicznego, – przedsiębiorstwach, które sprzedają środki ochrony, – agencjach detektywistycznych.

Psychologia śledcza

Psychologię śledczą można opisać jako nurt psychologii wykorzystywany w postępowaniu przygotowawczym i w samym procesie karnym, lub jako zespół przedsięwzięć podejmowanych przez organy ścigania, a wykorzystujących wiedzę z zakresu psychologii. Studia na tym kierunku są dedykowanedla osób, które zawodowo trudnią się prowadzeniem postępowań przygotowawczych, na prawników oraz absolwentów psychologii oraz medycyny współpracujących albo zainteresowanych współpracą z wymiarem sprawiedliwości jako biegli i eksperci, a także na wszystkich którzy chcą uzyskać lub rozwinąć kwalifikacje w obszarze psychologii śledczej. Słuchacze psychologii śledczej Collegium Balticum mogą zdobyć praktyczne umiejętności wykorzystania psychologii w postępowaniu przygotowawczym oraz w procesie karnym. Zyskują wiedzę i umiejętności z takich przedmiotów jak: – przesłuchanie poznawcze – wywiad kognitywny, – przesłuchanie podejrzanego – odkrywanie kłamstwa z zastosowaniem analizy behawioralnej, – profilowanie osobowości sprawców czynów przestępczych, – wiktymologia, – kryminalistyka oraz kryminologia, – analiza wiarygodności pisemnych zeznań i wyjaśnień, – badania poligraficzne.

Samorząd terytorialny i polityka regionalna

Collegium Balticum stało się autorem programu kształcenia na tym kierunku z myślą o osobach, które mając wyższe wykształcenie pragną podjąć pracę urzędniczą w administracji publicznej, rządowej, samorządowej, organach partii politycznych i innych organizacjach.
Zakres tematów studiów tego kierunku obejmuje m.in.:

 • konstytucyjne podstawy ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, – prawno-cywilne i finansowe podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • działanie i funkcje instytucji Unii Europejskiej, prawo pracy pracowników samorządów,
 • geografię gospodarczą oraz zagadnienia rozwoju regionalnego,- zagadnienia współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w sferze polityki społecznej,
 • zasady dobrego zachowania w stosunkach służbowych, – marketing terytorialny i promowanie jednostek samorządu terytorialnego.

Pełna oferta na stronie uczelni: Collegium Balticum Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne

Podjęcie studiów na tym kierunku pozwala zdobyć wiedzę w dziedzinie zadań administracji publicznej, a także problematyki zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz zagadnień związanych z różnego rodzaju przestępczością i terroryzmem. Studenci zostają również przygotowani w pewnym stopniu do rozwiązywania konfliktów i współpracy z negocjatorami. Kierunek został przygotowany z myślą o osobach, które są posiadaczami dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich albo zawodowych, którym wykształcenie z zakresu bezpieczeństwa publicznego ułatwi zatrudnienie w służbach rządowych lub samorządowych oraz w Wojsku Polskim i instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym takich jak Interpol. Tematyka zajęć zawiera między innymi bezpieczeństwo kulturowe, psychologię konfliktu oraz sztukę negocjacji, rozpoznanie i prognozowanie zagrożeń, a także system bezpieczeństwa europejskiego.

Zarządzanie kryzysowe

Wzrost znaczenia dziedziny zarządzania kryzysowego jest wynikiem pojawienia się nowych zagrożeń związanych z ewolucją kulturową, do których należą zakłócenia techniczne, awarie systemów energetycznych czy informatycznych. Stąd popyt na wykwalifikowanych specjalistów na stanowiskach związanych zkierowaniem zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych m.in. przy klęskach żywiołowych. Studia na kierunku zarządzenia kryzysowego Collegium Balticum kształcą słuchaczy w dziedzinach zapobiegania sytuacjom kryzysowym, kontrolowaniu sytuacji kryzysowych w drodze zaplanowanych działań, usuwania efektów sytuacji kryzysowych oraz pełnienia obowiązków związanych z odtwarzaniem zasobów i infrastruktury krytycznej.

Pedagogika i pedagogika specjalna – studia podyplomowe oraz kierunki dla nauczycieli

Integracja sensoryczna (nowość)

Po zakończeniu studiów podyplomowych w dziedzinie integracji sensorycznej słuchacze pozyskują uprawnienia do diagnozy i terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej. Kierunek działa przy merytorycznym wsparciu i pod patronatem Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju Dziecka SENSE w Szczecinie. Studia pozwalają zdobyć uprawnienia do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach pedagogicznych, medycznych, terapeutycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Absolwenci mogą również tworzyć własną praktykę w ramach działalności gospodarczej w gabinetach integracji sensorycznej.

Więcej informacji na stronie uczelni: Pedagogika Specjalna.

Coaching, mentoring i tutoring w oświacie

Kierunek ten jest dedykowany absolwentom szkół wyższych, którzy są posiadaczami dyplomów ukończenia studiów I lub II stopnia takich kierunków jak pedagogika, resocjalizacja, ekonomia, socjologia, psychologia, prawo, zarządzanie, doradztwo zawodowe, wychowanie fizyczne, lub innych. Program został zaprojektowany tak, aby dostarczać wiedzy o coachingu i mentoringu oraz narzędziach wykorzystywanych w procesach dla nich charakterystycznych. Uczy pracy z relacją coachingowo-mentoringową oraz poszerzaniem samoświadomości i pielęgnacją właściwych postaw. Jako projekt w rozwoju,kierunek coaching, mentoring i tutoring w oświacie jest przygotowaniem do pracy w roli coacha i mentora, ze szczególnym uwzględnieniem pracy edukacyjnej.

Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej

SSW Collegium Balticum zorganizowała ten kierunek z myślą o nauczycielach zainteresowanych tworzeniem prawidłowych warunków nauki dla dzieci o specjalnych potrzebach w zakresie edukacji. Studia podyplomowe na tym fakultecie przygotowują do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych i warsztatowych, a także poradnictwa i konsultacji z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej dla etapów procesu pomocy specjalistycznej oferowanej poprzez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, świetlice terapeutyczne, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki terapeutyczne, punkty przedszkolne i klasy integracyjne oraz inne placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Doradztwo zawodowe i rozwój kariery

Są to studia zaprojektowane dla osób zainteresowanych wsparciem w tworzeniu i realizacji projektów kariery zawodowej, diagnozowaniem predyspozycji zawodowych i specyfiki rynku pracy, a także prowadzeniemindywidualnych i grupowych konsultacji wsparcia zawodowego. Kierunek umożliwia słuchaczom poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych w dziedzinie poradnictwa kariery i doradztwa zawodowego i dla młodzieży, i dorosłych. Absolwenci mają możliwości podjęcia pracy urzędach pracy, centrach aktywizacji zawodowej, ośrodkach integracji społecznej, biurach karier, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach szkoleniowych i innych ośrodkach.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Kierunek ten przygotowuje słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” oraz samodzielnej edukacji w zakresie bezpieczeństwa powszechnego. Uczestnicykursu zapoznają się z dydaktyką edukacji bezpieczeństwa, regułami powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej, wyznacznikami struktury obronnej państwa oraz zasadami przygotowania do sytuacji zagrożeń. Zagadnienia podejmowane podczas zajęć to między innymi:

 • system i podstawy prawne bezpieczeństwa narodowego i reagowania kryzysowego,
 • psychologia sytuacji kryzysowych,- metodyka nauczania,
 • promocja zdrowia i edukacji zdrowotnej
 • ratownictwo oraz pierwsza pomoc

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Kierunek ten czeka na nauczycieli oraz absolwentów innych kierunków, którzy mają uprawnienia do nauczania na I etapie edukacji (jeśli uzupełnią przygotowanie pedagogiczne w zakresie pracy z dzieckiem w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III). Jego absolwenci zyskują znajomość specyfiki rozwoju małego dziecka, opieki, zabawy, diagnozy społeczno-rozwojowej, a także podstawowych zasad logopedii. Studia na kierunku edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej szkolą w zakresie zasad organizacji procesu kształcenia na I etapie edukacyjnym, wsparcia dziecka o szczególnych potrzebach edukacyjnych (również dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi i dziecka uzdolnionego) i konstruowania programów dydaktyczno-wychowawczych mających oparcie w zasadach nowoczesnej neurodydaktyki.

Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi dysfunkcjami w tym niepełnosprawnościami

Są to studia podyplomowe przygotowane dla absolwentów studiów wyższych, pedagogów i nauczycieli różnych specjalności zatrudnionych winstytucjach szkolnictwa specjalnego oraz w szkolnictwie ogólnodostępnym, którzy nie posiadają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie jako wychowawcy w placówkach oświatowo-wychowawczych, w świetlicach i ośrodkach socjoterapeutycznych i młodzieżowych. Znajdują pracę także jako nauczyciele i eksperci w urzędach pracy, administracji oświatowej, instytucjach, fundacjach i stowarzyszeniach edukacyjnych, w poradniach, placówkach wychowawczych i interwencyjnych oraz domach kultury, a także w instytucjach i firmach organizujących czas wolny. Podczas studiów są przygotowywani do podejmowania instytucjonalnych ipozainstytucjonalnych działań socjalnych, edukacyjnych oraz charytatywnych na rzecz integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Edukacja, rewalidacja, i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

Udział w tym kursie umożliwia poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania Zespołu Aspergera i pracy z osobami dotkniętymi tego rodzaju autyzmem. Słuchacze pogłębiają znajomość zagadnień psychologii rozwojowej i klinicznej, neurologii dziecięcej i psychiatrii, diagnozy, metod pracy, technik wychowania, kształcenia i rewalidacji dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, kształtowania mowy i języka, współpracowania z rodzicami ucznia, środowiskiem wychowawczym, a także innymi specjalistami, etyki zawodu nauczyciela, odbywają też praktykę pedagogiczną. Kierunek ten czeka na pedagogów i oligofrenopedagogów, którzy są zainteresowani podniesieniem kwalifikacji w obszarze pedagogiki specjalnej lub przygotowujących się do praktyki na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia i opieki ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, oraz ich rodzin.

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa

Kierunek ten został przygotowany z myślą o osobach z dyplomem ukończenia studiów wyższych, które zamierzają podjąć zatrudnienie w charakterze nauczyciela – bibliotekarza. W tematyce kierunku wyróżniają się następujące dziedziny:

 • naukoznawstwo, bibliografia, czytelnictwo,
 • informacja naukowa i nowoczesne technologie informacyjne,
 • zagadnienia wydawnicze oraz księgarskie,- marketing w bibliotece

Informatyka dla nauczycieli

Studia te pozwalają słuchaczom na zapoznanie z obszarami współczesnej informatyki określonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego oraz przygotowanie dydaktyczne studentów do nauczania przedmiotów informatycznych.Jako studia kwalifikacyjne, kierunek informatyka dla nauczycieli pozwalaja uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotów takich jak informatyka, technologia informacyjna i zajęcia komputerowe.

Logopedia

Celem studiów tego kierunku jest nadanie kwalifikacji do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela-logopedy w placówkach oświatowo-wychowawczych, artystycznych, poradniach specjalistycznych, w tym psychologiczno-pedagogicznych i innych, w których prowadzona jest działalność logopedyczna.Ukończenie studiów podyplomowych daje także uprawnienia do otwierania własnych gabinetów logopedycznych.

Mediacje i negocjacje

Kierunek dla osób z dyplomem ukończenia studiów wyższych, przede wszystkim wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, kuratorów sądowych i społecznych, wychowawców domów dziecka, świetlic oraz dla absolwentów pedagogiki, psychologii, socjologii, resocjalizacji, prawa i wszystkich innych zainteresowanych wiedzą z zakresu mediacji i negocjacji. Celem kierunku jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania pracy mediatora. Zakres tematyczny obejmuje między innymi: – zagadnienia z obszaru prawa,- rolę mediacji w kraju i za granicą,- podstawy wiedzy psychologicznej z zakresu komunikacji, konfliktu stresu i asertywności,- treningi umiejętności mediacyjnych,- problematykę negocjacji, w tym biznesowych, windykacyjnych oraz edukacyjnych.

Nauczyciel etyki

Studia te są przeznaczone dla nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne, a zamierzających zdobyć uprawnienia do wykładania etyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Słuchacze poznają główne pojęcia i systemy etyczne oraz moralne wyzwania współczesności, zagadnienia etyki indywidualnej oraz społecznej, oraz bioetyki. Elementem studiów jest także poszerzanie umiejętności związanych z kreatywnością, analizowania konfliktów i dylematów moralnych, krytycznego spojrzenia na problemy etyczne, rozwijania umiejętności komunikacyjnych, sposobów prowadzenia dyskusji i przekazywania treści etycznych dostosowanych do wieku i dyspozycji psychicznych uczniów.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Studenci tego kierunku nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki nauczania praktycznej nauki zawodu, procesów praktycznego kształcenia zawodowego i bazy techniczno-dydaktycznej. Kierunek oferuje też zapoznanie z podstawami prawnymi, zasadami nauczania, typami i strukturą zajęć oraz warsztatem pracy nauczyciela. Sednem edukacji jest tu kształtowanie postawy nauczyciela rozumianej jako sposób przygotowania się do zajęć oraz doskonalenia i samodoskonalenia zawodowego.

Oligofrenopedagogika

Celem kierunku oligofrenopedagogika jest doskonalenie i rozszerzanie kwalifikacji do pracy w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego oraz w klasach integracyjnych, doktórych uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Uzyskane podczas nauki wiadomości i umiejętności są podstawą do planowania oraz realizowania działań dydaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych, opiekuńczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo.

Organizacja i zarządzanie w oświacie

Kierunek ten stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie w dziedzinie przygotowania do zarządzania szkołą w aspekcie jakości organizacji, dokumentacji i stosowania prawa oraz metod i technik kierowania, diagnozowania osiągnięć uczniów, nadzoru pedagogicznego, projektowania dydaktycznego, gospodarowania finansami, mierzenia jakości pracy szkoły.
Zakres tematyczny studiów obejmuje między innymi:

  • organizację i zarządzanie w oświacie

,

  • politykę edukacyjną w Polsce i Unii Europejskiej

,

  • komunikację społeczną

,

  • elementy prawa oświatowego oraz prawa pracy

,

  • administrację i ekonomię

,

 • marketing z zarządzaniem w oświacie.

Pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy

Ukończenie tego kierunku umożliwia osobom z przygotowaniem pedagogicznym prowadzenie zajęć szkolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Daje również kwalifikacje do samodzielnej pracy w służbach BHP oraz do prowadzenia szkoleń okresowych. Uczestnicy studiów mają możliwość zapoznać się z podstawowymi zasadami organizacji pracy, prawem pracy i kształtowaniem jej warunków zgodnym z obowiązującymi w UE przepisami. Kierunek daje absolwentom pełny zakres umiejętności teoretycznych i praktycznych, które są niezbędne w wykonywaniu zawodu.

Tematy zajęć to między innymi:

 • zagadnienia ochrony pracy i prawa pracy,
 • człowiek w środowisku pracy oraz organizacja i metodyka pracy inspektora BHP,
 • metodyka nauczania BHP i kultury pracy,
 • profilaktyka ochrony przeciwpożarowej,
 • ocena i analiza zagrożeń zawodowych.

 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Kierunek ten oferuje przygotowanie niezbędne do działalności opiekuńczej związanej z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb życiowych podopiecznych, a także z zapobieganiem powstawaniu trudnych sytuacji życiowych. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z deficytami w obszarze rozwoju, jednostkami sprawiającymi trudności wychowawcze oraz tymi, które wymagają specjalistycznej opieki i terapii. Opisywane studia cieszą się zainteresowaniem osób, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje o umiejętności, które pozwolą na pracę w charakterze pedagoga, wychowawcy świetlicy szkolnej czy wychowawcy świetlicy środowiskowej, ogniska wychowawczego, domów dziecka, bursy, internatu albo ośrodka szkolno-wychowawczego.

Tematyka zajęć obejmuje przede wszystkim:

 • psychospołeczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży,
 • pedagogikę opiekuńczą i metodykę pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 • metodykę pracy z rodziną i zagadnienia dotyczące współczesnych problemów wychowawczych,
 • terapię pedagogiczną oraz terapię uzależnień.

Pedagogika resocjalizacyjna

Z pomocą tego kierunku można uzyskać kompetencje potrzebne do wykonywania pracy pedagoga-specjalisty do spraw resocjalizacji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych albo resocjalizacyjnych, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia i sądownictwie. Zajęcia przygotowują do projektowania działalności uodporniającej oraz chroniącej dzieci i młodzież przed destrukcyjnymi wpływamiśrodowiska oraz prowadzenia pracy profilaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w środowisku rodzinnym, szkole i placówkach opiekuńczo-resocjalizacyjnych oraz środowisku lokalnym. W czasie studiów słuchacze podnoszą umiejętności stawiania diagnoz, określania źródeł i mechanizmów zaburzeń w przystosowaniu społecznym, określania prognoz pedagogicznych, tworzenia programów profilaktycznych, terapeutycznych albo resocjalizacyjnych do zastosowania zarówno w instytucjach jak i w środowisku.Plastyka i technika dla nauczycieliStudia podyplomowe skierowane do nauczycieli oraz absolwentów innych kierunków z przygotowaniem pedagogicznym pozwalają rozwinąć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu historii kultury i techniki, metod i technik aktywności twórczej, psychologii wizualności oraz zasad kompozycji i perspektywy. Dodatkowym wzbogaceniem warsztatu pracy nauczyciela są wbudowane w program studiów elementy technologii informatycznych.

Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela

Studia na tym kierunku zapewniają uzyskanie podstawowych uprawnień pedagogicznych do pracy w oświacie. Podnoszą kwalifikacje wymagane dla pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówkach szczebla podstawowego, gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego, zgodnie z głównymi celami nauczania i wychowania, jakie ma do zrealizowania dana szkoła. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji nauczycielskich.

Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień

To następny kierunek pozwalający na uzupełnienie kwalifikacji o możliwość pracy w placówkach resocjalizacyjnych. Studia wyposażają przyszłych pedagogów w konkretne kompetencje i umożliwiają zdobycie wiedzy pozwalającej na zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu wychowania resocjalizującego i profilaktycznego, oraz do dokonywania diagnozowania zagrożeń środowiskowych, opracowywania programów, organizowania i realizowania programów profilaktycznych. Studia czekają na osoby otwarte ichcące realizować się w swoim powołaniu, zdolne do autorefleksji, odpowiedzialne i wrażliwych na potrzeby innych ludzi.

Socjoterapia

Podejmując studia na tym kierunku można pogłębić i uzupełnić przygotowanie z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń zachowania, jak również zdobyć i udoskonalić takie umiejętności jak nawiązywanie kontaktu i budowy więzi międzyludzkich, prowadzenie grup socjoterapeutycznych, doskonalenie swojego stylupomagania dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz posługiwania się technikami z zakresu terapii behawioralnej, poznawczej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Studenci zaznajamiają się z teorią i praktyką z niżej wymienionych dziedzin: – sporządzanie diagnozy socjoterapeutycznej w kontekście zachowań, sądów poznawczych i emocji, – budowa programów socjoterapeutycznych i prowadzenie zajęć według tych programów,- rozwiązywanie osobistych problemów słuchaczy jako praktyka terapeutyczna,- rozwiązywanie osobistych problemów słuchaczy zaistniałych podczas pomagania podopiecznym, – doświadczenie profesjonalistów z dziedzin terapii uzależnień, socjoterapii, psychoterapii, pracowania z młodzieżą i dorosłymi.

Socjoterapia zaburzeń w zachowaniu

Słuchacze tego kierunku mają szansę poznać przede wszystkim prawne podstawy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, metody pracy z wybranymi problemami, psychopatologię niedostosowania społecznego, profilaktykę uzależnień, diagnozowanie zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń zachowania, oraz planowanie pracy socjoterapeutycznej. Odbywają też praktykę pedagogiczną. Studia umożliwiają nabycie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych dotyczących udzielania pomocy innym w ich funkcjonowaniu społecznym oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych z rodzicami i osobami niedostosowanymi społecznie.

Surdopedagogika

Kierunek umożliwiający uzyskanie niezbędnych kompetencji w zakresie realizacji zadań edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych oraz rewalidacyjnych wobec dzieci i młodzieży z niepełnoprawnym ośrodkiem słuchu. Upoważniają tym samym dopodejmowania pracy nauczyciela w przedszkolach specjalnych i szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i innych instytucjach o charakterze specjalnym. Umożliwiają też pracę w placówkach kształcenia integracyjnego w roli nauczyciela wspomagającego.

Tyflopedagogika

Studenci tego kierunku uzyskują niezbędne umiejętności z zakresu realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych irewalidacyjnych wobec uczniów z niepełnosprawnością wynikającą z zaburzeń wzroku. Absolwenci uzyskują uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach i szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i placówkach szkolno-wychowawczych oraz w pozostałych placówkach o charakterze specjalnym i diagnostycznym. Studia umożliwiają też zdobycie uprawnień do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w placówkach specjalnych i integracyjnych.

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

Kierunek ten został przygotowany z myślą o osobach posiadających wyższe wykształcenie w zakresie pedagogiki, psychologii, logopedii, fizjoterapii i pielęgniarstwa. Jego celem jest pogłębienie wiedzy i umiejętności słuchaczy w zapobieganiu rozwojowi patologii dzieci przez wczesną profilaktykę i interwencję w postaci kompleksowych działań medyczno-edukacyjnych i terapii pedagogicznej. Słuchacze nabywają podczas zajęć wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw rozwoju psychosomatycznego oraz psychomotorycznego dziecka, neurologicznych determinant rozwoju psychomotorycznego dziecka oraz neurologopedii dziecięcej oraz diagnozy oraz terapii zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. Psychologiczny segment programu poszerza znajomość zagadnienia psychopatologii rozwoju psychoruchowego dziecka do 3 roku życia, a w zakresie pedagogicznym uczy o możliwościach ograniczeń wczesnej diagnozy, jak i terapii pedagogicznej.

Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej

Regulacje w polskim systemie kształcenia wymagają obowiązkowego nauczania języków obcych już na poziomie edukacji przedszkolnej. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach oraz klasach I-III szkół podstawowych ma nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz wczesnoszkolnego posiadający świadectwo znajomości języka obcego w stopniu przynajmniej podstawowym (B2) oraz który zakończył studia podyplomowe w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego (na uzupełnienie kwalifikacji nauczyciele mają czas do 2020r.). Z myślą o tych wymogach SSW Collegium Balticum przygotowało bardzo rozbudowaną ofertę opisywanego kierunku, w ramach której znajdują się między innymi:

 • podstawy glottodydaktyki,
 • anglojęzyczna/germańska literatura dla dzieci,
 • elementy historii oraz kultury krajów anglojęzycznych/germańskich,
 • kształcenie przedmiotowo-językowe,
 • lektorat języka angielskiego/niemieckiego,
 • liczne warsztaty metodyczne,

Wiedza o kulturze dla nauczycieli

Dzięki temu kierunkowi słuchacze uzyskują podstawowy zakres wiedzy dydaktycznej oraz kompetencje do przeprowadzania programów edukacyjnych związanych ze sztuką i kulturą, a także prowadzenie kursów, bloków tematycznych, czy zajęć profilowanych związanych z kulturą regionalną. Będą też gotowi do pracy w placówkach takich jak gminne i miejskie ośrodki kultury.

Wiedza o społeczeństwie

Kurs ten jest przeznaczony dla tych, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych, przede wszystkim szkół ponadpodstawowych, którzy potrzebują uzupełnienia kwalifikacji do nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” orazpolitologów, historyków oraz wszystkich zainteresowanych uzupełenieniem wiedzy politologicznej, w tym pracowników wydziałów obywatelskich urzędów samorządowych, instytucji oraz organizacji pozarządowych, czy dziennikarzy. W zakresie tematycznym studiów ujęto zagadnienia związane m.in. z takimi tematami jak:

 • społeczeństwo obywatelskie w dobie globalizacji, prawa człowieka i ich ochrona,
 • współczesna myśl polityczna i problemy współczesnego świata,
 • podstawy prawa konstytucyjnego,- system polityczny Rzeczpospolitej Polskiej, samorząd terytorialny i polityka lokalna,
 • międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze,
 • teoria polityki i marketing polityczny,
 • ochrona własności intelektualnej.

Wychowanie do życia w rodzinie

Dzięki studiom tego kierunku słuchacze uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu„Wychowanie do życia w rodzinie”. Koncepcja programowa kierunku uwzględnia alternatywne wizje człowieka, małżeństwa oraz rodziny, zachęca też do własnych, twórczych poszukiwań i kreowania przekonań opartych na przesłankach naukowych, niezależnych ideologii czy systemów społecznych. Program zajęć zawiera treści z zakresu dziedzin rozmaitych dyscyplin wiedzy związanych z zagadnieniami opisującymi współczesną rodzinę. Oprócz przygotowania merytorycznego studia umożliwiają poszerzenie umiejętności metodycznych.

Tematy zajęć obejmują między innymi:

 • prawo małżeńskie i rodzinne,
 • metodykę uczenia przedmiotu: „Przygotowanie do życia w rodzinie”,
 • wybrane zagadnienia patologii życia rodzinnego i społecznego,
 • socjologię małżeństwa i rodziny,
 • psychologię małżeństwa oraz rodziny,
 • treningi komunikowania.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Więcej artykułów

Popularne